Szukaj w naszej witrynie

fanpage podstawowafanpage przedszkole

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz. 624 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232, z 2009r. Nr 31, poz. 208).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z 2009r. Nr 139, poz. 1130, z 2010r. Nr 205, poz. 1408, z 2011r. Nr 161, poz. 968).
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ( Dz. U. z 1991r. Nr 120,poz. 526).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012r. poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490, Dz. U. z 2012r. poz. 982, Dz. U. z 2013r. poz. 957).
 • Ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).

Paragraf 1:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Szczyrzycu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 • Siedziba przedszkola znajduje się w budynku pod adresem Szczyrzyc 108; 34-623 Szczyrzyc; woj. małopolskie; powiat: limanowski, gmina: Jodłownik .
 • Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Publiczne Przedszkole w Szczyrzycu 34-623 Szczyrzyc Szczyrzyc 108 Tel. +48 18 334 43 10

Paragraf 2:

 • Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez gminę Jodłownik oraz rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
 • Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
 • Obsługa administracyjna, finansowa i techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w ---------.

Paragraf 3:

 • Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.
 • Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy
 • Rodzicom przysługuje dzienny odpis kosztów wyżywienia z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu oraz obniżenie miesięcznej opłaty za każdą godzinę nieobecności.
 • Odpłatność za usługi przedszkola uiszczana jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe.
 • Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez firmę cateringową wyłanianą w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczyrzycu

NIP 7372202956 / REG. 122915251
www.zspszczyrzyc.pl 
Adresy e-mail / Sekretariat: sp_szczyrzyc@interia.pl / Dyrektor: u.stoklosa@poczta.onet.pl

34-623 Szczyrzyc 123 / powiat Limanowa / woj. małopolskie / Polska tel./fax 018 / 332 00 03

Okresy nauki

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31