Szukaj w naszej witrynie

fanpage podstawowafanpage przedszkole

ORGANIZACJA PRACY

  • Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu jest placówką publiczną, a jej organem prowadzącym jest Gmina Wieluń. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi. Jest to jednostka budżetowa, a jej działalność finansuje Gmina Wieluń oraz rodzice w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Pracuje w godzinach 06:30 - 16:30. Czas pracy to 10 godzin z czego 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej.
  • Placówka funkcjonuje w oparciu o:
  • - Statut Przedszkola
   - Koncepcja Pracy Przedszkola
   - Roczny Plan Pracy Przedszkola
   - programy autorskie
   - tygodniowe plany pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej personelu pedagogicznego zatwierdzane przez dyrektora przedszkola
   - ramowy rozkład dnia określający szczegółową organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej
   - terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
   - wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalone przez Radę Gminy

  • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności skupia się na :
  • - wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym
   - udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
   - umożliwianiu dziecku podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
   - sprawowaniu opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości, organizacji opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
   - współdziałaniu z rodzicami poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej
  • Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący.
  • Przedszkole obejmuje swym wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 8 lat. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziałach integracyjnych od 15 do 20, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych.
  • Zadaniem przedszkola jest:
  • - organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne, osobowe interakcje
   - realizowanie dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, ruchowej i werbalnej
   - zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa
   - stwarzanie warunków dla zgodnego społecznie współżycia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
  • Funkcję dyrektora w chwili obecnej sprawuje mgr Anna Kowalska. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. W przedszkolu utworzone jest również stanowisko wicedyrektora.
  • Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele przedszkola. Jest to organ kolegialny. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
  • Rada Rodziców to organ społeczny. Stanowi ją reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wybierani są oni co roku podczas zebrań grupowych rodziców, po trzech przedstawicieli z każdej grupy.
  • Budynek Publicznego Przedszkola w Szczyrzycu usytuowany jest we wschodniej części miasta pod adresem Szczyrzyc 108. Przedszkole jest bardzo kolorowe i już od zewnątrz wyróżnia się wśród bloków osiedla. Ma ono bardzo przyjazne i przyjemne otoczenie, co jest zasługą drzew i krzewów rosnących wokół przedszkola. W budynku znajduje się:
  • - 10 sal do zajęć dydaktyczno wychowawczych z łazienkami
   - gabinet rehabilitacji ruchowej
   - gabinet logopedyczny
   - kancelaria
   - kuchnia
   - 2 zmywalnie
   - sala doświadczania świata
   - biblioteka
   - sala do zajęć z języka angielskiego
   - duży hol
   - szatnia
 • Na terenie przedszkola znajduje się również ogród przedszkolny, który spełnia funkcje poznawczą, rekreacyjną, estetyczną, a także zaspokaja potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym.
 • W swych działaniach Publiczne Przedszkole dąży do zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju dziecka w każdej dziedzinie życia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczyrzycu

NIP 7372202956 / REG. 122915251
www.zspszczyrzyc.pl 
Adresy e-mail / Sekretariat: sp_szczyrzyc@interia.pl / Dyrektor: u.stoklosa@poczta.onet.pl

34-623 Szczyrzyc 123 / powiat Limanowa / woj. małopolskie / Polska tel./fax 018 / 332 00 03

Okresy nauki

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31